RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Biznes Pakiet

Dla kogo

 • Dla małych i średnich przedsiębiorców
 • Dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, posiadających majątek wykorzystywany do jej prowadzenia

 

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia
12 miesięcy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Biznes Pakiet z dnia 01.02.2021Karta produktu Biznes Pakiet

Przedmiot ubezpieczenia
MIENIE wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiące własność ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego:

 • Budynki, budowle, lokale
 • Maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • Środki obrotowe (towary, surowce, produkty i półprodukty, materiały)
 • Niskocenne składniki majątku
 • Nakłady inwestycyjne
 • Mienie pracownicze
 • Mienie osób trzecich
 • Wartości pieniężne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, za szkody osobowe, rzeczowe lub czyste straty finansowe, wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem wskazanej w umowie ubezpieczenia działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia, w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia:

 • Będące następstwem czynu niedozwolonego - w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa)
 • Nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Ochrona ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone przez jego podwykonawców, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego Ubezpieczony ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne.

 

NNW:

Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego lub jego pracowników.

 

ASSISTANCE:

Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie pomocy:

 • Technicznej - Office assistance w przypadku zaistnienia awarii urządzeń, sprzętu biurowego, systemu alarmowego, itd.:
  • Pomoc specjalisty: ślusarz, elektryk, hydraulik, murarz, malarz, szklarz, dekarz, technik urządzeń grzewczych, specjalista od systemów alarmowych
 • Medycznej - Medical assistance w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub podczas podróży służbowej:
  • Wizyta lekarza pierwszego kontaktu, wizyta pielęgniarki, dostawa leków
  • Transport medyczny, opieka po hospitalizacji, zastępstwo służbowe
 • Informacyjnej (usługi informacyjne) - Info assistance zapewnia dostęp do infolinii:
  • O sieci usługodawców
  • Gospodarczej
  • Prawnej
  • Medycznej

Zakres ubezpieczenia

 • Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Mienie od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Mienie od wszystkich ryzyk, z uwzględnieniem kradzieży z włamaniem i rozboju, przepięć, dewastacji, stłuczenia szyb, kradzieży zwykłej i graffiti
 • Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
 • Odpowiedzialność cywilna - zakres terytorialny obejmuje Polskę, z możliwością rozszerzenia w ramach klauzuli dodatkowej o terytorium Europy
 • Mienie w transporcie krajowym
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków - śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia i rehabilitacji, zakres ograniczony (podczas wykonywania pracy oraz w drodze do i z pracy) lub pełny (praca i życie prywatne, cała doba)
 • Assistance

Elastyczny i szeroki zakres ubezpieczenia oraz szereg wyróżników i klauzul dodatkowych daje możliwości dopasowania oferty do potrzeb i wymagań klienta.

 

Kontakt
Tel.: (+48) 87 565 4439

E-mail: mienie@reso.com.pl

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.