RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

INFORMACJE DOTYCZĄCE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000243724, o kapitale zakładowym w wysokości 510.000,00 zł, posiadającą NIP: 844-219-13-72 oraz REGON: 200040559 (dalej „Agent”), na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486 ze zm.), dalej „Ustawa”, informuje, że:

 • jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną pod firmą: RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: 16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1, www.reso.com.pl.
 • wykonuje działalność agencyjną na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, które działają pod firmą: 
  • Balcia Insurance SE (BALCIA);
  • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ).
 • wpisana jest do Rejestru Agentów pod numerem 11160603/A, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08 strona internetowa www.knf.gov.pl).

Informacje o wpisie dostępne są na stronie internetowej https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.

 

KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie, pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej, lub telefonicznie. W godzinach pracy KNF zainteresowani mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji z rejestru w formie elektronicznej na udostępnionym stanowisku komputerowym w siedzibie organu.

 • otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, loterie, upominki, wyjazdy szkoleniowe).

 • nie posiada akcji i udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.
 • zakłady ubezpieczeń nie posiadają akcji lub udziałów Agenta uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
 • Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej:
  • udzielanej ochrony ubezpieczeniowej – reklamacja zostanie niezwłocznie przekazana do BALCIA lub TUZ i rozpatrzona zgodnie z postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia;
  • działań Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – reklamacja może być złożona:
   • w formie pisemnej – osobiście, w Siedzibie Agenta, albo przesyłką pocztową na adres: 16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1,
   • ustnie – telefonicznie na numer telefonu 87 565 4444 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w Siedzibie Agenta, o której mowa w punkcie i,
   • pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@reso.com.pl lub za pośrednictwem elektronicznej formularza dostępnego na stronie internetowej: https://reso.com.pl/zglos-reklamacje.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Agenta reklamacji, a w szczególnie skomplikowanym przypadku uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji w tym terminie, o czym klient zostanie powiadomiony, nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.


Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub, na wniosek klienta będącego osobą fizyczną, pocztą elektroniczną.


W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta, klientowi będącemu osoba fizyczną przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Klientowi będącemu osoba fizyczną przysługuje, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.