RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Balcia Insurance SE

Klauzula informacyjna

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63,Ryga, LV-1142,Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, (dalej zwana Administratorem lub Balcia). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e mail: dpo.contact@balcia.com.

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania umowy ubezpieczenia, ewentualnie umowy gwarancji ubezpieczeniowej i umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania ww. umów,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Balcia, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym interesem Balcia jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Panem umową ubezpieczenia, umową gwarancji ubezpieczeniowej i umową o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym interesem Balcia jest możliwość dochodzenia przez nią roszczeń,
 • ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym interesem Balcia jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
 • reasekuracji ryzyk – podstawa prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym interesem Balcia jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego
  z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia, ewentualnie umową gwarancji ubezpieczeniowej i umową o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej.

Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do RESO Europa Service Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach – Partnera Generalnego Balcia w Polsce, a także podmiotom takim jak lekarze, rzeczoznawcy, warsztaty naprawcze, podmioty świadczące usługę assistance, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Balcia.

 

W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność Balcia, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu najdłużej obowiązującej gwarancji ubezpieczeniowej wydanej na Pani/Pana zlecenie w przypadku zaś nie udzielania gwarancji do momentu przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, podatkowych oraz szkodowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Balcia przetwarza dane osobowe, które mogą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w zakresie oceny możliwość wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego lub oszacowania kwoty należnej składki. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawarciem z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania decyzji podjętej automatycznie, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

 

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Balcia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • przenoszenia danych (zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Balcia umowy ubezpieczenia), tj. do otrzymania od Balcia danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Balcia za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.