RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie krótkoterminowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo
Dla właścicieli pojazdów:

  • Zarejestrowanych czasowo
  • Zarejestrowanych za granicą i przewożonych na terytorium Polski, bez ważnego ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty - jeżeli pojazd docelowo ma być zarejestrowany w Polsce
  • Wolnobieżnych i historycznych
  • Zarejestrowanych na stałe - podmioty pośredniczące w kupnie sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży

Okres ubezpieczenia

  • Nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy
  • W przypadku pojazdów wolnobieżnych umowę można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące
  • W przypadku pojazdów zarejestrowanych w innym kraju UE, który docelowo ma być zarejestrowany w Polsce, umowa może być zawarta tylko raz na okres 30 dni

 

Karta produktu OC ppm

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

 

Zakres ubezpieczenia
Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

 

Ochroną objęte są następstwa szkód na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), bądź na mieniu (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.