RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Sprzedaż pojazdu

Rozwiń zawartość

1. Sprzedałem samochód, co mam zrobić?

Obowiązkiem sprzedającego jest w ciągu 14 dni od daty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, przesyłając zawiadomienie o zbyciu pojazdu lub kopię umowy kupna-sprzedaży.

 

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem:

2. Co mam zrobić w przypadku sprzedaży pojazdu za granicę?

W przypadku sprzedaży pojazdu za granicę należy dopilnować formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu.

W tym celu proszę udać się wraz z nabywcą do wydziału komunikacji (Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego), aby wyrejestrować pojazd i otrzymać decyzję o wycofaniu go z ruchu drogowego.

3. Co się stanie w przypadku, gdy nie powiadomię zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu?

W przypadku niepowiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, trzeba będzie ponieść solidarną odpowiedzialność wraz z nabywcą tego pojazdu za zapłatę składki od dnia zbycia pojazdu do momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń.

Skorzystaj z naszego elektronicznego formularza - Rekalkulacja składki

Zakup pojazdu

Rozwiń zawartość

1. Kupiłem pojazd z polisą zawartą w Balcia Insurance SE, co kolejno mam zrobić?

Po zakupie pojazdu mogą Państwo korzystać z polisy OC przez cały okres jej trwania lub wypowiedzieć ją w każdym dowolnym momencie, aż do ostatniego dnia jej obowiązywania.

2. Chcę korzystać z umowy OC, co mam zrobić, żeby przepisać ją na siebie?

Aby przepisać umowę OC należy przesłać dokumenty, w celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki.

3. Jakie dokumenty trzeba przesłać w celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki?

W celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki należy wysłać poniższe dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rekalkulację składki
 • kopia polisy ubezpieczenia OC zawartej w Balcia Insurance SE
 • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia wystawione przez poprzedniego ubezpieczyciela/ubezpieczycieli lub UFG

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

4. Co to jest rekalkulacja składki?

Rekalkulacja składki jest to ponowne przeliczenie składki polisy OC, którą przeprowadza się od dnia nabycia pojazdu do końca obowiązywania polisy z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających (tj. wieku właściciela-współwłaściciela, ilości szkód wyrządzonych w ostatnim okresie itp.), w ramach obowiązującej taryfy składek.

5. Kryteria przeprowadzenia rekalkulacji składki

 • Właściciel lub współwłaściciel młodociany poniżej 29 roku życia
 • Polisa nieopłacona
 • Prawo jazdy poniżej 2 lat
 • Polisa ratalna
 • Była wyrządzona szkoda na tej polisie

Wypowiedzenie polisy

Rozwiń zawartość

1. W jaki sposób wypowiedzieć polisę OC po zakupie pojazdu?

W przypadku nabycia pojazdu z ważną polisą OC można ją wypowiedzieć w każdym dowolnym momencie jej trwania, aż do zakończenia okresu jej obowiązywania.

 

Dokument wypowiedzenia można przesłać za pośrednictwem:

2. Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Czytelnie wypełnione wypowiedzenie powinno zawierać:

 • numer polisy, którą wypowiadamy
 • dane osobowe nabywcy/ubezpieczonego
 • dane pojazdu
 • własnoręczny podpis wypowiadającego

3. W jaki sposób i gdzie można złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie polisy należy złożyć na piśmie i przesłać listem poleconym na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, lub za pośrednictwem elektronicznego formularza

Wypowiedzenie można też złożyć osobiście u agenta działającego w imieniu firmy bądź w siedzibie RESO.

Zwrot składki

Rozwiń zawartość

1. Kiedy przysługuje zwrot składki w przypadku sprzedaży pojazdu?

W przypadku sprzedaży pojazdu zwrot składki zostanie wypłacony jeśli nowy właściciel wypowie na piśmie zawartą umowę OC. Zwrot składki będzie przysługiwał za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej.

2. W jaki sposób zostanie wypłacony zwrot składki?

Zwrot składki wypłacany jest:

 • na rachunek bankowy
 • autowypłatą

Wniosek o zwrot składki można przesłać za pośrednictwem:

Ważne informacje

Rozwiń zawartość

1. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy należy dokładnie sprecyzować tytuł przelewu np.:

 • opłata do polisy OPL-PA2 0000000
 • opłata do regresu TAB-000000-0000
 • aneks do polisy OPL-PA2 0000000/0
 • rata za polisę FPL-PA2 0000000

2. Po sprzedaniu pojazdu istnieje obowiązek:

 • przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (najczęściej w postaci polisy ubezpieczeniowej)
 • powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od daty przeniesienia prawa własności i danych nowego Posiadacza

Istnieje możliwość wysłania zeskanowanych dokumentów za pomocą elektronicznych formularzy.

 

Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • nazwę firmy
 • siedzibę i REGON firmy

Sankcją za niespełnienie powyższego obowiązku jest ponoszenie przez Zbywcę pojazdu odpowiedzialności solidarnej wraz z nowym właścicielem wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres od dnia przeniesienia praw własności pojazdu do dnia powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń.
Warto też pamiętać, aby umowa kupna-sprzedaży/darowizny była wypełniona czytelnie i zawierała wszystkie niezbędne dane tj:

 • datę zawarcia umowy sprzedaży/darowizny
 • dane Sprzedającego
 • dane Kupującego
 • dane dotyczące pojazdu (nr. rej., VIN, pojemność)
 • czytelny podpis Sprzedającego i Kupującego

 

3. Zwrot składki może przysługiwać:

 • po sprzedaży pojazdu, jeżeli Nabywca złoży wypowiedzenie
 • po wyrejestrowaniu pojazdu
 • po odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy OC
 • po wydaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów

Zwrot składki musi zostać wypłacony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji przez zakład ubezpieczeń o rozwiązaniu umowy OC przed upływem okresu, na który została zawarta, z innych przyczyn niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Przelew na rachunek bankowy to najlepszy i najprostszy sposób otrzymania zwrotu składki

 

Złóż wniosek za pośrednictwem elektronicznego formularza

4. Rezygnując z polisy OC należy pamiętać:

 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wysłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, rozwiąże się w dniu nadania tego listu
 • w przypadku wysłania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia np. u operatora niepublicznego, umowa OOC ulegnie rozwiązaniu z dniem otrzymania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela
 • w przypadku składania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu zakładu ubezpieczeń, umowa OC ulegnie rozwiązaniu z dniem doręczenia wypowiedzenia agentowi

Składając wypowiedzenie umowy OC warto się upewnić, iż posiadamy inną ważną umowę ubezpieczenia na dany pojazd.

Uwaga: Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych skutkuje karą nałożoną  przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w postaci opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, a w razie powstania szkody – zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez UFG wraz z poniesionymi przez Fundusz kosztami z tego tytułu.

 

Wypowiedz umowę ubezpieczenia za pośrednictwem formularza

 

5. Zmiany danych w polisie

W przypadku zmiany numeru VIN, numeru rejestracyjnego, korekty modelu lub marki samochodu, jak i zmiany nazwiska, adresu należy kierować za pośrednictwem elektronicznego formularza zgodnie z art. 18 ust. 2. Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Likwidacja szkód

Rozwiń zawartość

1. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu posiadającego ubezpieczenie OC w innej firmie, co mam zrobić?

Należy skontaktować się (telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila) z firmą ubezpieczeniową sprawcy zdarzenia, w celu zgłoszenia szkody.

Podczas zgłoszenia konieczne jest posiadanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, numeru polisy OC sprawy i numeru rejestracyjnego pojazdu.

O pozostałych dokumentach, niezbędnych w procesie likwidacji powiadomi Państwa odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeń.

2. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu ubezpieczonego w innym kraju, co mam zrobić?

Proszę zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które udzieli niezbędnych informacji i pomoże w zgłoszeniu szkody.

Przy zgłaszaniu szkody wymagane jest posiadanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, numeru polisy OC sprawy i numeru rejestracyjnego pojazdu.

O pozostałych dokumentach niezbędnych w procesie likwidacji powiadomi Państwa odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeń.

3. Jestem sprawcą wypadku lub kolizji, co mam zrobić?

W przypadku zdarzenia, w którym nie ma rannych należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, a kolejno przekazać je Poszkodowanemu wraz z numerem polisy OC.

Proszę również poinformować Pokrzywdzonego, żeby skontaktował się z nami telefonicznie, w celu zgłoszenia szkody.

Z kolei w przypadku zdarzenia, w którym są ranni (nawet lekko), trzeba wezwać pogotowie i policję oraz poinformować Poszkodowanego, aby skontaktował się z nami telefonicznie, w celu zgłoszenia szkody.

4. Zgłosiłem szkodę, ale chciałbym zrezygnować z jej likwidowania, w jaki sposób mogę to zrobić?

Proszę przesłać pisemną rezygnację z likwidacji szkody, zawierając w niej:

 • numer polisy, której dotyczy szkoda
 • numer szkody
 • dane osobowe ubezpieczonego
 • oświadczenie o rezygnacji z likwidacji szkody
 • przyczyna rezygnacji
 • własnoręczny podpis ubezpieczonego

Rezygnację można złożyć do momentu wypłaty odszkodowania.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

 

Szkody zarejestrowane przed 04.01.2021 r.:

Szkody zarejestrowane po 04.01.2021 r.:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: szkody@balcia.com
 • poczty tradycyjnej na adres: Balcia Insurance SE, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

5. Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody przebiega następująco:

 • przyjęcie zgłoszenia (zarejestrowanie szkody)
 • oględziny uszkodzonego pojazdu
 • gromadzenie i analiza dokumentacji
 • ustalanie odpowiedzialności i rozmiaru szkody
 • w zależności od sytuacji może zostać powołana komisja lekarska
 • w zależności od sytuacji mogą zostać przeprowadzone oględziny ponaprawcze pojazdu
 • przyjęcie decyzji
 • wypłata odszkodowania (przy pozytywnej decyzji)

.

6. W ciągu ilu dni od zgłoszenia szkody otrzymam odszkodowanie?

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji o odszkodowaniu w ciągu 30 dni otrzymają Państwo pismo informujące o przyczynach braku decyzji i dalszym postępowaniu.

Podstawa prawna: Art. 14 pkt. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.