RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego

Dla kogo
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność transportową, czyli działalność przewoźnika drogowego.

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego

 

Przedmiot ubezpieczenia
Zobowiązania finansowe Ubezpieczonego, które pozostają w bezpośrednim związku z zakresem jego zawodowej działalności jako przewoźnika drogowego.

 

Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, których przyczyny powstały w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że odpowiedzialność BALCIA za zdarzenie będzie wówczas, kiedy podstawa zobowiązań finansowych i fakt ich niespełnienia lub nienależytego spełnienia przez Ubezpieczonego miały miejsce w okresie trwania ubezpieczenia.

 

Uwaga: Umowa ubezpieczenia GPD stanowi poświadczenie przy ocenie zdolności finansowej Ubezpieczonego, w związku z wymogami opisanymi w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26/WE

 

Suma ubezpieczenia
Zostaje ona ustalona zgodnie z wymogami przepisu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi:

  • 9 000 EUR dla jednego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego
  • 5 000 EUR dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego

Dane kontaktowe
Tel.: (+48) 87 565 4449

E-mail: gwarancje@reso.com.pl

Wypełnione Wniosek o ubezpieczenie oraz Załącznik do Wniosku można przesłać za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres e-mail: przewoznik@reso.com.pl

– poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Jeżeli masz pytania zadzwoń pod numer 87 565 4449 lub napisz na przewoznik@reso.com.pl

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.