RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Jakiego ubezpieczenia dotyczy zgłoszenie:

Dane właściciela/ubezpieczającego

Imię i nazwisko/firma:
Ulica:
Nr budynku/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
PESEL/REGON:
Seria i numer polisy:

Podstawa wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Wypowiadam umowę ubezpieczenia z:

Skan wypowiedzenia ubezpieczenia/inne dokumenty

Prosimy o dołączenie wypowiedzenia ubezpieczenia wraz z własnoręcznym podpisem lub zaświadczenia o demontażu pojazdu, decyzji o wyrejestrowaniu (warunek konieczny).

Dane kontaktowe właściciela

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie adresu e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych