RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Zostań naszym partnerem

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (dalej zwana Administratorem lub Balcia). Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail dpo.contact@balcia.com.

Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • podejmowania czynności w celu zawarcia umowy o współpracę dotyczącej wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przetwarzania jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • zorganizowania i przeprowadzenia spotkań dotyczących zasad i warunków ewentualnej przyszłej współpracy dotyczącej wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest weryfikacja kwalifikacji kandydata.

W przypadku nie podjęcia współpracy dane będą przechowywane do czasu zakończenia weryfikacji kandydata.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do RESO Europa Service Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach - Partnera Generalnego Balcia w Polsce, a także podmiotom takim jak doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Balcia. W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność Balcia, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • przenoszenia danych (w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt poprzez wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nazwa Firmy/ Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Województwo
Powiat
Miejscowość rejestracji działalności
Chcę nawiązać współpracę jako:
Dodatkowe informacje

Możesz również bezpośrednio skontaktować się z nami:
Agent

wspolpraca@reso.com.pl, , 87 565 4443
Broker:
Sekcja ubezpieczeń komunikacyjnych: floty@reso.com.pl, 87 565 4440
Sekcja ubezpieczeń majątkowych i OC: mienie@reso.com.pl, 87 565 4439
Sekcja gwarancji ubezpieczeniowych: gwarancje@reso.com.pl, 87 565 4449